Logo
Please select your language

Privacy policy

Privacy policy

POLITIKA PRIVATNOSTI

 1. Opšti podaci i podaci o rukovaocu koji obrađuje podatke o ličnosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti pre nego što obavite kupovinu časopisa. U postupku kupovine na našoj web stranici i online shop-u saglašavate se sa Politikom privatnosti i potvrđujete da ste je pročitali, da ste razumeli uslove pod kojima obrađujemo Vaše lične podatke i samim tim, da ste prihvatili Politiku privatnosti.

MEDIA 3.0 PUBLISHING d.o.o. Beograd-Savski venac, sa sedištem na adresi: Svetog Nauma 1, 11000 Beograd, matični broj: 21860476, PIB: 113401527 („Online Shop“ ili „Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – potrošača, posetilaca naše web stranice – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lice“ ili „Vi“) čije lične podatke prikuplja i obrađuje („Lični podaci“).

Prikupljanje, obrada i čuvanje Ličnih podataka Online Shop sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018) („Zakon“).

S tim u vezi, kako smo svesni da je privatnost važna za Vas i kako bismo zaštitili privatnost Lica čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo doneli i objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa Vašim Ličnim podacima. Stoga, Politika privatnosti prikazuje našu praksu u vezi sa prikupljanjem Ličnih podataka, bilo da ih prikupljamo direktno od Vas, od trećih lica, prilikom Vaše posete našoj web stranici, putem Vaše pisane ili usmene komunikacije sa nama ili iz drugih izvora.

U svakom slučaju, ukoliko imate pitanja ili nedoumice, budite slobodni da nas kontaktirate u svakom trenutku na i-mejl adresu [email protected]

Hvala na poverenju!

Vaš Online Shop

 1. Osnovni pojmovi i Lični podaci koje Online Shop obrađuje

Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;

Obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

Primalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

Pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

Povreda podataka o ličnosti“ je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

Osetljivi podaci“ odnose se na podatke kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica; Mi ne prikupljamo Vaše Osetljive podatke, osim ako nam ih ne učinite dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 15 godina; Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Mi prikupljamo Lične podatke lica starijih od 15 godina i to samo za svrhu korišćenja usluga informacionog društva, shodno odredbi člana 16 Zakona.

 • Načela obrade Ličnih podataka

Molimo Vas da imate u vidu da Mi, u svakom trenutku, prilikom prikupljanja, obrade i čuvanja Vaših Ličnih podataka, postupamo na sledeći način:

 • Lični podaci će se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Lice na koje se podaci odnose („zakonitost, poštenje i transparentnost“);
 • Lični podaci će se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene ovom Politikom Privatnosti, koje su izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade“);
 • Lični podaci će biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka“);
 • Lični podaci će biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. S tim u vezi, Mi ćemo preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost“), a Vas molimo da nas uvek obavestite o promeni Vaših Ličnih podataka;
 • Lični podaci će se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju Lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja“);
 • Lični podaci će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost“).

 

 1. Lični podaci koje Online Shop prikuplja i obrađuje o Vama

Lične podatke koje prikupljamo, obrađujemo i čuvamo jesu sledeći:

 • ime i prezime;
 • pol;
 • adresa prebivališta/adresa za isporuku robe i dostavu računa (ulicu i broj, broj pošte i mesto);
 • e-mail adresa;
 • broj platne kartice;
 • broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona;
 • adresa sa koje se preuzima roba (u slučaju povrata robe);
 • broj tekućeg računa (u slučaju povraćaja robe, kada se povraćaj novca vrši na tekući račun);

ostali identifikacioni podaci navedeni u Politici o kolačićima koja je dostupna na web stranici.

 

 1. Način prikupljanja Ličnih podataka

 

 • Lični podaci se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica:

 

 • Prilikom kupovine časopisa

Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji časopisa sa Online Shop-om, a za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora (uključujući isporuku časopisa, dostavljanje specifikacije porudžbine, računa za kupljeni časopis, kao i drugih dokumenata koja se odnose na ugovor o kupoprodaji časopisa, dostavljanje obaveštenja da je pošiljka spremna za slanje odnosno preuzimanje na tačno određenoj adresi/lokaciji, dostavljanje identifikacionog koda za preuzimanje pošiljke, i-mejl i telefonske komunikacije radi realizacije ugovornog odnosa odnosno uspostavljanja ugovornog odnosa itd.), u obavezi ste da nam dostavite sledeće Lične podatke:

 • ime i prezime, pol, adresu prebivališta/adresu za isporuku robe (ulica, kućni broj, broj stana, grad, poštanski broj), broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona, i-mejl adresa.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste zaključenje ugovora o kupovini časopisa odnosno realizacija ugovora o kupovini časopisa, kao i ostvarivanje i-mejl komunikacije i telefonske komunikacije radi realizacije ugovornog odnosa odnosno uspostavljanja ugovornog odnosa.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za zaključenje ugovora o kupovini časopisa odnosno za svrhe realizacije ugovora o kupovini časopisa, koji je zaključen između Vas i nas, odnosno radi ostvarivanja i-mejl i telefonske komunikacije između Online Shop-a i Vas. U suprotnom, nećemo moći da zaključimo odnosno realizujemo zaključeni ugovor o kupovini časopisa.

Dodatno, određene lične podatke (ime, prezime, pol, adresa prebivališta) otkrivamo Raiffeisen banci  radi realizacije platne transakcije, kao i refundacije sredstava potrošaču.

S tim u vezi, prihvatanjem ove Politike privatnosti, potrošač je saglasan da se navedeni lični podaci dostave banci koja može podatke o ličnosti da obrađuju isključivo za svrhe izvršenja platne transakcije i refundacije sredstava potrošaču, a u cilju ispunjavanja zakonskih i drugih propisa, naročito onih koji uređuju poslovanje pružalaca platnih usluga.

Na kraju, određene lične podatke otkrivamo i kurirskim službama (ime i prezime, adresa za isporuku/preuzimanje robe, broj mobilnog/fiksnog telefona), kako bismo omogućili realizaciju zaključenog ugovora o kupoprodaji časopisa ili realizaciju Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora – samo u slučaju godišnje pretplate na mesečnu isporuku časopisa, povraćaj robe, ostvarivanje prava po osnovu prihvaćene reklamacije itd.).

U slučaju da želite da se račun pošalje na adresu koja se razlikuje od adrese za isporuku robe, molimo Vas da nam dostavite sledeće Lične podatke lica kojem se roba isporučuje:

 • ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj, broj stana, grad, poštanski broj), broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona), kao i Lične podatke lica kojem se račun dostavlja: ime i prezime, e-mail adresa.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Online Shop-a pet godina od Vaše poslednje aktivnosti na našoj web stranici, kao i izdati računi koji mogu sadržati Vaše lične podatke. Lični podaci se čuvaju u bazi banke i kurirske službe shodno njihovim politikama privatnosti.

Napomene radi, CVV2 ili CVC broj se ne obrađuje od strane Online Shop-a.

 

 • Prilikom ostvarivanja Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora - samo u slučaju godišnje pretplate na kupovinu časopisa, povraćaj proizvoda, pravo na podnošenje reklamacije, pravo na otkazivanje porudžbine itd.)

Shodno Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji časopisa sa Online Shop-om, Vi imate različita zakonska prava (pravo na odustanak od ugovora – samo u slučaju godišnje pretplate na kupovinu časopisa, pravo na podnošenje reklamacije itd.). S tim u vezi, a kako bismo mogli da Vam omogućimo realizaciju Vaših prava i kako bismo Vas obavestili da smo primili Vaš zahtev za realizaciju Vaših zakonskih prava, nezavisno od činjenice da li ste registrovali svoj nalog na našoj web stranici ili ne, potrebno je da nam otkrijete Vaše Lične podatke i to sledeće: ime i prezime; pol; broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona; adresa prebivališta/adresa sa koje se preuzima roba (ulicu i broj, broj pošte i mesto), e-mail adresa, kao i broj Vašeg tekućeg računa.

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke jeste omogućavanje ostvarenja Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije itd.) i obaveštavanja da smo primili Vaš zahtev koji se odnosi na ostvarivanje Vaših zakonskih prava, a koja neretko podrazumeva i uključuje povraćaj časopisa, odnosno povraćaj plaćene cene.

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da Vam omogućimo realizaciju Vaših zakonskih prava.

U cilju ostvarivanja Vaših zakonskih prava (npr. odustanak od ugovora i povraćaj proizvoda), Mi određene Lične podatke otkrivamo kurirskim službama (ime i prezime, adresa za isporuku/preuzimanje robe, broj mobilnog/fiksnog telefona).

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi dve godine od ostvarivanja Vašeg zakonskog prava.

 

 • Prilikom prijave na prijem newsletter-a (putem i-mejl-a)

Prilikom prijave na newsletter, Vi dajete pristanak da prikupljamo i obrađujem Vašu i-mejl adresu za svrhe slanja promo poruka i/ili obaveštenja, novosti, tekstova i sl.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste slanje obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje organizujemo (direktni marketing).

Navedeni Lični podatak se čuva u našoj bazi dokle god ne opozovete pristanak, a u svakom slučaju se briše nakon pet godina od Vaše poslednje aktivnosti na našoj web stranici. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku na način koji je definisan u odeljku VII pod nazivom Pravni osnov obrade Ličnih podatka.

 

 • Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih

Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih (telefonom, i-mejl-om ili putem društvenih mreža) radi odgovora na različite upite u vezi sa časopisima koji se nude na našoj web stranici, radi provere statusa pošiljke, radi pružanja pomoći u funkcionisanju same web stranice ili Online Shop-a ili radi bilo kakvog problema ili dileme (na primer, radi ostvarivanja Vaših zakonskih prava, informisanja o adresi dostavljanja proizvoda u slučaju povrata proizvoda itd.), Vi dajete pristanak Online Shop-u da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke (u zavisnosti od razloga Vašeg kontaktiranja):

 • ime i prezime, pol, i-mejl adresu, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona, adresa prebivališta/adresa za isporuku robe.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva odnosno radi provere statusa pošiljke, pružanja pomoći u aktiviranju i funkcionisanju same web stranice odnosno radi davanja odgovora na sve Vaše dileme i zahteve.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i Online Shop-a. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit odnosno nećemo moći da odgovorimo na Vaš zahtev.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi dokle god ne opozovete pristanak odnosno najkasnije pet godina od Vaše poslednje aktivnosti na našoj web stranici.

 

 • Prilikom Vaše posete našoj web stranici

Prilikom Vaše posete našoj web stranici, u određenim slučajevima, Mi prikupljamo i obrađujemo Vaše Lične podatke i to putem kolačića (eng. Cookies). Kako biste saznali više detalja o navedenom, molimo da posetite našu Politiku o kolačićima.

 

 • Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi isporuke kupljene robe na adresu prebivališta trećeg lica ili dostave računa, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane navedenog lica ovlašćeni za takvo postupanje odnosno smatraćemo da imate pristanak za navedeni prenos i ni u kom slučaju Mi nećemo snositi odgovornost za prenos Ličnih podataka trećeg lica.

 

 1. Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka

Svrhe prikupljanja Ličnih podataka jesu sledeće:

 • zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji časopisa;
 • poštovanje zakonskih obaveza Online Shop-a odnosno radi realizacije Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije, pravo na otkazivanje porudžbine itd.);
 • registracije Vašeg naloga na našoj web stranici;
 • davanje odgovora na Vaše upite odnosno različite zahteve;
 • slanje obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje Mi organizujemo (direktni marketing);
 • druge svrhe definisane u Politici o kolačićima.

 

 • Pravni osnov obrade Ličnih podatka

Shodno načelu zakonitosti, Mi obrađujemo Vaše Lične podatke na osnovu različitih, Zakonom propisanih, osnova, kao što su sledeći:

 • Vaš pristanak

Slanje obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje Mi organizujemo (direktni marketing), vršimo na osnovu Vašeg pristanka.

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati u našoj bazi, sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka.

Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših Ličnih podataka možete opozvati u svakom trenutku tako što ćete poslati i-mejl na e-mail adresu [email protected]

Molimo Vas da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

 • Izvršenje ugovornih obaveza

Online Shop prikuplja Lične podatke koji su neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji časopisa (uključujući izdavanje računa) i ispunjenja predugovornih obaveza, u kom slučaju imamo osnov za prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših Ličnih podataka.

 • Ispunjenje pravnih obaveza

U onoj meri u kojoj je obrada Vaših Ličnih podataka nužna radi ispunjenja pravnih obaveza, odnosno obaveza definisanim različitim zakonima, osnov za obradu Vaših Ličnih podataka je relevantan zakonski propis (npr. Zakon o zaštiti potrošača).

 • Primalac i treće lice

Lične podatke možemo otkriti određenim primaocima, odnosno trećim licima u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti: marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata, IT serviserima, državnim organima. Dodatno, u cilju omogućavanja funkcionisanja Online Shop-a, Mi angažujemo druge kompanije i pojedince da obavljaju poslove u naše ime i za naš račun (isporuka paketa preko kurira, koristeći usluge pružaoca platnih usluga (banka)). Navedena treća lica imaju pristup Ličnim podacima potrebnim za obavljanje poslova za koje su angažovani, ali ih dalje ne smeju koristiti u druge svrhe (ukoliko ih koriste za druge svrhe, smatraće se nezavisnim rukovaocima).

Online Shop neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

 1. Period čuvanja Ličnih podataka

Podatke koje Online Shop prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, Online Shop čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis (dve godine od dana ostvarivanja Vaših zakonskih prava odnosno pet godina od izdavanja fakture).

Podatke koje Online Shop prikuplja na osnovu ugovornog odnosa, Online Shop čuva pet godina od poslednje aktivnosti potrošača na našoj web stranici.

Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka odnosno pet godina od Vaše poslednje aktivnosti na našoj web stranici.

 1. Prava Lica u vezi sa obradom Ličnih podataka

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima sledeća prava u vezi sa svojim Ličnim podacima, u skladu sa Zakonom:

 • da zahteva informaciju o tome da li Online Shop obrađuje njegove/njene Lične podatke i da zahteva pristup tim podacima

Na zahtev Lica, Mi ćemo pružiti informacije o Ličnim podacima Lica koje obrađujemo Mi ili naši obrađivači, u skladu sa našim uputstvima, o svrsi obrade Ličnih podataka, pravnom osnovu i trajanju obrade, imenu i adresi obrađivača i njegovih aktivnosti vezanih za obradu, okolnosti i uticaju na povredu podataka o ličnosti, kao i o merama preduzetim u cilju njihovog eliminisanja, i, u slučaju prenosa podataka, informacije o pravnom osnovu takvog prenosa i primaocu.

Mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku, nakon Vašeg podnošenja zahteva, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostaviti pisano izjašnjenje na razumljivom jeziku. Dostavljanje navedenog pisanog izjašnjenja je besplatno, osim ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U tom slučaju, Mi možemo naplatiti nužne administrativne troškove davanja pisanog izjašnjenja odnosno postupanja po zahtevu ili možemo odbiti postupanje po zahtevu.

Mi smo dužni da Licu na koje se Lični podaci odnose, na njegov zahtev, dostavimo kopiju Ličnih podataka koje obrađujemo. Mi možemo zahtevati naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je Lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje.

 • da zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih/njenih Ličnih podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi/njeni netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zatraži da se njegovi/njeni Lični podaci izbrišu od strane Online Shop-a.

Mi smo dužni da bez nepotrebnog odlaganja izbrišemo Lične podatke i to ukoliko: 1) Lični podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, 2) Lice je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu, 3) Lice je podnelo prigovor na obradu, 4) Lični podaci su nezakonito obrađivani, 5) Lični podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza; 6) Lični podaci su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

Mi smo dužni da obavestimo sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Mi smo dužni da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informišemo o svim primaocima.

 • pravo na prenosivost Ličnih podataka

Lice na koje se Lični podaci odnose ima pravo da Lične podatke koje je prethodno nama dostavilo primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove Lične podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

 • obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora;
 • obrada se vrši automatizovano.

 

 • pravo na ograničenje obrade Ličnih podataka

Obrada Ličnih podataka se od strane Online Shop-a može ograničiti, ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti Ličnih podataka;
 • obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;
 • nisu nam više potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

 

 • Pravo na prigovor

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da nam u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Dodatno, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu Ličnih podataka koju vršimo u svrhu direktnog marketinga, uključujući i profilisanje, u kom slučaju ćemo prestati sa daljom obradom podataka u takve svrhe.

 • Prava u slučaju automatizovanog donošenja pojedinačnih odluka i profilisanja

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega/nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

 • Pravo na opoziv pristanka

Ukoliko se Vaši Lični podaci obrađuju na osnovu pristanka, imate pravo da u svakom trenutku opozovete pristanak. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 1. Kontakt za ostvarivanje prava Lica na koja se podaci odnose

U slučaju da želite da ostvarite svoja prava, molimo Vas da pošaljete i-mejl sa zahtevom na i-mejl adresu [email protected]

 • Pravo na pritužbu nadležnom organu

U vezi sa obradom podataka o ličnosti imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, kao nadležnom državnom organu:

 • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd,
 • e-mail: [email protected]

 

 • Prenos Ličnih podataka izvan teritorije Republike Srbije

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019) („Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Online shop vrši prenos Ličnih podataka privrednom društvu koje se nalazi na teritoriji Savezne Republike Nemačke, za koju državu je, u skladu sa Odlukom, utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

 • Linkovi ka Web stranicama i uslugama trećih strana

Naša web stranica može da sadrži linkove ka web stranicama trećih strana (banka). Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te web stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti web stranica koje posećujete, pre nego što pošaljete lične podatke.

 1. Poverljivost Ličnih podataka i transparentnost

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Mi ćemo preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bismo iste zaštitili u skladu sa Zakonom. Pristup Ličnim podacima će imati samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na našoj web stranici. Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na našoj web stranici.

U svakom slučaju, ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka, budite slobodni da nas u svakom trenutku kontaktirate na i-mejl adresu [email protected]